اعضای هیات مدیره

 

 

دکتر محمود فاضل : رئیس هیات مدیره

 

دکتر حسین ستایش : نایب رئیس اول

 

دکتر رامین شهرآئینی : نایب رئیس دوم

 

دکتر رضا ناوی ثانی : دبیر هیات مدیره

 

دکتر محمد شوریده یزدی : عضو

 

دکتر رضا فروزان : عضو

 

دکتر غلامعباس کافی : عضو

 

دکتر زهرا نمدچیان : عضو

 

دکتر مونا جعقریان شهری : عضو

 

دکتر علیرضا قاسمی آریان : عضو

 

ئکتر جمیل اسماعیلیان : عضو

 

دکتر هادی دلبری : عضو

 

دکتر محمود محمدیانی : عضو

 

دکتر رضا فلاحی : عضو

 

دکتر عباسعلی کیخسروی : عضو

 

مرضیه انوری : عضو

 

اسماعیل رستگاری پور : عضو
دکمه بازگشت به بالا