جستجوی پزشک

ارتباط با ما

پیامک دارویی

هیات بدوی انتظامی

بر اساس ماده 28 و 35 قانون ، در شهرستان ها ،تعداد13 نفر به عنوان اعضای هیات بدوی انتخاب می شوند. این افراد به پیشنهاد هیات مدیره و حکم رئیس کل به مدت 2 سال منصوب می شوند. البته بر اساس تبصره 2 ماده 35 عضو پرستار و عضو ماما در بررسی پرونده هایی که به رشته آنها مربوط باشد عضو هیات بدوی خواهند بود.

هیات بدوی سبزوار سعی نموده است در چارچوب قانون با طی مصرانه مراحل کارشناسی و ریز بینی ،رعایت حق و عدالت را بنمایدو اکثر آرایی که تاکنون صادر نموده توسط طرفین پذیرش شده و یا در صورت ارجاع به هیات تجدید نظر انتظامی استان ،مورد ابرام قرارگرفته است.

تمام حفوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام پزشکی سبزوار می باشد
رفتن به بالای صفحه