جستجوی پزشک

ارتباط با ما

پیامک دارویی

شماره تلفن و آدرس اعضای سازمان نظام پزشکی و ادارات مرتبط سبزوار

شماره تماس آدرس محل کار  رشته نام خانوادگی نام  ردیف
44446070 علوم پزشکی سبزوار - دانشکده پزشکی phd بیوشیمی بالینی حیدری زرنق حافظ 1
  پردیس دانشگاه علوم پزشکی phd بیوشیمی بالینی گوهری فیروزه علی 3
44446070 دانشگاه علوم پزشکی phd پارازیتولوژی نمازی محمد جواد 4
44446030 پلیس راه سبزوار تهران   دانشگاه علوم پزشکی سبزوار PHDقارچ شناسی بالینی معلایی حسین 5
44227581 چهار راه دادگستری ساختمان حلال احمر ارتوپدی فنی خالقی عزت 7
44244491 باغ ملی خ اسدآبادی مرکز جراحی آریا ارتوپدی فنی محمدپور نجمه 8
44242009 خ اسرار شمالی  خ نواب صفوی نبش نواب 2 پلاک 9 ارتوپدی فنی مشقی حمیدرضا 9
44229513 خ کاشفی شمالی - یالاتر از بیمارستان مبینی - ساختمان پارسیس - نبش مالی - طبقه همکف بینائی سنج ابراهیمی نصیبه 10
45623471 خ مطهری شمالی روبه روی تربیت بدنی بینائی سنج اطهری مریم 11
44222254 خ کاشفی جنب کاشفی 11 بینائی سنج اکبری رویا 12
44924337 روبه روی دبیرستان معظی بینائی سنج باشتنی زهره 13
44238493 خ کاشفی روبه روی خیابان 22 بهمن بینائی سنج راه چمندی جواد 14
44227464 خیابان کاشفی 12- قصر عینک بینائی سنج زرقانی مریم 15
44238186 خ کاشفی - نبش کاشفی 13- عینک آفتاب بینائی سنج زرقی الهام 16
44225868 خ قائم - کلینیک مهر بینائی سنج صفی آبادی فرشته 17
  بلوار پاسداران - جنب درمانگاه امام حسین بینائی سنج فغانی فاطمه 18
44230444 خیابان بیهق - روبروی خیابان قائم - عینک شریف بینائی سنج قلعه نویی هما 19
  خ فرمانداری مقابل بیمارستان مبینی بینائی سنج محمودی زهرا 20
  نقاب خ امام رضا جنب داروخانه دکتر اختراعی بینائی سنج مصطفوی سیدهادی 21
44227075 م فرمانداری جنب بیمارستان مبینی بینائی سنج ناوی فریبا 22
44239111 خ قائم بین قائم 1و3 بینائی سنج کرابی علی 23
44269577 خ کاشفی روبروی کاشفی 9 بینائی سنج کروجی ستاره 24
43733300 مرکز بهداشتی درمانی شامکان پزشک عمومی آئین سوده 25
45623812 بیمارستان ولی عصر پزشک عمومی آذری جعفری مریم 26
43723260 مرکز بهداشتی درمانی ششتمد پزشک عمومی آرزومندان ساناز 27
44446465 میدان شهید بهشتی درمانگاه شباه نه روزی سلامت پزشک عمومی آریان پور سیما 28
43733300 روستای شامکان پزشک عمومی آزمون مرضیه 29
44222554 خ اسرار شمالی اسرار 5 مجتمع پارسیان پزشک عمومی ابراهیمی فرزان 30
44011601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی ابراهیمیان الهام 31
44647990 م دانشگاه آزاد مرکز شماره 3 پزشک عمومی ابوترابی فروغ 32
44645620 م فهمیده مرکز بهداشت پزشک عمومی ابویسانی حمیده 33
44231844 درمانگاه فرهنگیان پزشک عمومی احمدی آزاده 34
44223060 مرکز درمان سوء مصرف مواد سلامت پزشک عمومی احمدی مرضیه 35
44231844 درمانگاه فرهنگیان پزشک عمومی احمدی مریم 36
44011096 دانشگاه علوم پزشکی پزشک عمومی ادیبان عزت 37
44292110 خ ایزی مرکز   بهداشتی درمانی شماره4 پزشک عمومی ادیبان راد علی 38
44647990 م دانشگاه مرکز شماره 3 پزشک عمومی ادیبان راد عباس 39
44225873 خ فرمانداری  جنب بیمارستان مبینی کلینیک دکتر محمد نژاد پزشک عمومی ادیبی بیدی احسان 40
44224519 خ کاشفی   کاشفی 15  ساختمان پزشکان قائم طبقه -1 پزشک عمومی اسدی عاطفه 41
45623811 جغتای بیمارستان ولیعصر پزشک عمومی اسلام جو حسن 42
44440962 م فلسطین حاشیه میدان پزشک عمومی اشکان حمید 43
45024803 مرکز خدمات جامع سلامت با امکان بستری پزشک عمومی الداغی امیر 45
45363308 مرکز بهداشتی درمانی روستایی عباس آباد عرب پزشک عمومی الداغی سپیده سادات 46
44011601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی امینی فرد نسرین 47
45023740 سلطان آباد خ امام رضا  جنب خ بنیاد پزشک عمومی انصاری محمد 48
44447055 کلاته سیفر مرکز بهداشتی درمانی اسرار پزشک عمومی اکبری یزدی آزاده 49
45623812 بیمارستان ولی عصر جغتای پزشک عمومی اکرمی مهسا 50
43753300 قلعه میدان مرکز بهداشتی درمانی پزشک عمومی ایرانی کوروش 51
45523030 مرکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک عمومی ایزدبخش شادی 52
48223393 مرکز بهداشتی روستای بنقن پزشک عمومی ایوبی نیا محمد 53
44293013 خ امیر کبیر درمانگاه خاتم الانبیا پزشک عمومی بابائی فاطمه یاس 54
44657391 فلکه آل احمد مرکز بهداشتی درمانی کوشک -  پایگاه پزشک عمومی بابایی زارچ مهدی 55
44011601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی باعثی نفیسه 56
44231844 کیلینیک فرهنگیان پزشک عمومی باقر زاده محمد حسین 57
44231573 درمانگاه شهید باغانی پزشک عمومی بداغ  آبادی زهرا 58
45622766 شبکه بهداشت و درمان پزشک عمومی بدیعی خیرآبادی سید امیر حسین 59
46223746 شبکه بهداشت خوشاب پزشک عمومی برآبادی رامین 60
44656621 کوی ولی عصر - حکمت 2 - طبقه هم کف پزشک عمومی برزوئی مهدی 61
44222656 خ اسرار شمالی 5  مجتمع پارسیان پزشک عمومی برهانی سیدعلی اکبر 62
  سلطان آباد - بلوار امام رضا - جنب پلیس +10 پزشک عمومی بصیری آیدا 63
45243743 مرکز بهداشتی درمانی روستایی حکم اباد پزشک عمومی بهرامی کاوه 64
45623812 بیماذستان ولی عصر جغتای پزشک عمومی بهزاد فر سیما 66
45622766 شبکه بهداشت و درمان جغتای پزشک عمومی بیاتانی فاطمه 67
44245400 خ اسدآبادی کوچه بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی بیدی ابراهیم 68
44645620 خ طالقانی - مرکز بهداشت پزشک عمومی بینش سارا 69
  سی هزار متری - کلینیک ترک اعتیاد سینا پزشک عمومی پارسا نوید 70
45263327 مرکز بهداشتی درمانی روستایی رازی پزشک عمومی پاک روان سحر 71
44011601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی پاکیزه مقدم زهرا 72
45743020 مرکز بهداشتی درمانی محمد آباد پزشک عمومی پری زاده دونا 74
44238100 بیمارستان مبینی پزشک عمومی پور اصلان الهام 75
45643444 مرکز بهداشت زرقان پزشک عمومی پور امجد محسن 76
44011574 کیلینیک ویژه دانشگاه  م طبس ابتدای خ علامه پزشک عمومی پور مجاهد زهرا 77
44661863 بالای حسینیه باقرالعلوم پزشک عمومی پورسینا سید هادی 78
44244780 خ اسرار  اسرار5 پزشک عمومی پیمانکار علی 79
45743020 مرکز بهداشتی روستایی محمد آباد پزشک عمومی تراب بیگی کیمیا 80
44223260 شبکه بهداشت داورزن پزشک عمومی ترکمنی زهرا 81
45743020 مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمد اباد گفت پزشک عمومی تمجید شبستری دلارام 84
46263360 مرکز بهداشتی درمانی شم آباد پزشک عمومی توکلی مریم 85
44238100 بیمارستان شهیدان مبینی پزشک عمومی جاهد واحد ثمانه 86
44223260 داورزن مرکز بهداشتی درمانی پزشک عمومی جسمانی ستاره 87
46233411 مرکز بهداشتی درمانی روستایی رباط جز پزشک عمومی جلالی فر فرزانه 88
43753300 مرکز بهداشتی درمانی روستایی تندک پزشک عمومی جمالی مطهره 89
44641655 م  شریعتی   پایگاه انتقال خون پزشک عمومی جمیلی پرستو 90
44646452 خ طالقانی طالقانی 22 پلاک 17 پزشک عمومی جهان آرا رضا 91
45220404 نقاب بیمارستان قمر بنی هاشم پزشک عمومی جوکار صبا 93
44236696 خ اسدآبادی  روبه روی دبیرستان مطهری پزشک عمومی جوکار هادی 94
44239002 خ بیهق 18 درمانگاه خاتم الانبیاء پزشک عمومی حاجی زاده جعفر 95
44444319 م شهید بهشتی درمانگاه امام رضا پزشک عمومی حداد سبزوار رضا 96
44641656 اداره انتقال خون پزشک عمومی حدادنیا فائزه 97
44263115 بین چهار راه بیهق و دروازه عراق بیهق 27 پزشک عمومی حسینی سید محمود 98
44011601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی حسینی فائزه سادات 99
46263360 روستای شم آباد مرکز بهداشت  شم آباد پزشک عمومی حسینی نقوی علی اصغر 100
44221141-44231844 پلی کلینیک تامین اجتماعی- درمانگاه فرهنگیان پزشک عمومی حسینی هوشیار سید جلال 101
44232060 خ کاشفی اول خ صائب پزشک عمومی حسینی هوشیار سید حسین 102
44223260 شبکه بهداشت داورزن پزشک عمومی حیدر زاده محمدرضا خان آزاده 104
44651307 بیمارستان واسعی- درمانگاه شفا پزشک عمومی حیدری محمدعثمان 105
44223260 مرکز داورزن- صدخرو پزشک عمومی خدایارنژاد رویا 106
44237771 خ 24 متری انقلاب - درمانگاه شفا پزشک عمومی خسروآبادی مصطفی 107
44262566 دروازه عراق  جنب ایستگاه اتوبوس پزشک عمومی خسروجردی ناهید 108
44221141 پلی کلینیک  تامین اجتماعی پزشک عمومی خسروجردی مریم 109
44446764 میدان سی هزارمتری - درمانگاه سلامت پزشک عمومی خسروجردی وحید 110
45743020 مرکز بهداشت محمد آباد گفت پزشک عمومی خیرخواه کلاته مریم 111
45243743 مرکز بهداشتی درمانی روستائی حکم آباد پزشک عمومی داودی پیمان 112
45220404 بیمارستان قمربنی هاشم پزشک عمومی ده بید ملیکا 113
45222266 نقاب شبکه بهداشت ودرمان پزشک عمومی دوستی مجد نسترن 114
44230410 خ کاشفی 13 - مجتمع پزشکان نیکان پزشک عمومی دولت آبادی الهام 115
48223393 شبکه بهداشت بن قن پزشک عمومی دولت آبادی مهتاب 116
45622766 جغتای شبکه بهداشت و درمان پزشک عمومی دیدار اعظم 117
44442336 بین م  فلسطین و رسالت پزشک عمومی دیهیم مهشید 118
440111601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی ذاکری رویا 119
44239002 خ بیهق- درمانگاه خیریه خاتم الانبیاء پزشک عمومی رادفر الهه 120
44238100 بیمارستان مبینی پزشک عمومی رازقندی مرجان 121
44653544 بلوار سپاه  درمانگاه امام حسین پزشک عمومی راهنمای راه چمندی سید رحمت الله 122
46233411 مرکز بهداشتی رباط جز پزشک عمومی رباط جزی فرزانه 123
44231844 م حکیم درمانگاه فرهنگیان پزشک عمومی ربانی جلال الدین 124
44458030 چهار راه فرودگاه نبش شمال غربی بالای داروخانه دکتر نجاتی پور پزشک عمومی رجائی محمد 125
45244222 سبزوار دهستان حکم آباد پزشک عمومی رضوی سید خلیل اله 126
45622123 دور میدان شهرداری پزشک عمومی روستا زاده عاطفه 127
46243638 خوشاب  روستای مشکان پزشک عمومی روکی قاسم 128
44228889 خ بیهق بیهق 24 درمانگاه بوعلی سینا پزشک عمومی زارعی سیدحسن 129
45622766 جغتای شبکه بهداشت و درمان پزشک عمومی زاهدی راد امیرحسین 130
45622042 خ شهید مطهری  پلاک 107 پزشک عمومی زاهدی فرد سید حسین 131
44444533 ضلع جنوبی میدان فلسطین پزشک عمومی زمانیان حمید 132
44231573 خ اسدابادی  درمانگاه شهید باغانی پزشک عمومی سبزواری صفیه 134
43723260 ششتمد مرکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک عمومی سبزواری سبا 135
44238142 م فرمانداری- مجتمع پزشکی امین پزشک عمومی ستایش حسین 136
45263327 مرکز بهداشتی درمانی روستایی رازی پزشک عمومی سجادیه سمیرا 137
45622766 شبکه بهداشت درمان جغتای پزشک عمومی سخنوران سیما 138
44228710 خ اسرار شمالی نبش اسرا6 پلاک1 پزشک عمومی سعادتمند غلامرضا 139
44223233 چهار راه بیهق اول خ اسرار جنوبی پزشک عمومی سلطانی علیرضا 140
44446764 سی هزار متری درمانگاه سلامت پزشک عمومی سلطانی نژاد محمد 141
44753500 مرکز بهداشت روستای تندک پزشک عمومی سلیمانی کورانی هومن 142
44229757 خ اسرار شمالی نبش خ  اسرار 5  مجتمع پزشکی سمیع زاده پزشک عمومی سمیع زاده امیر 143
44234455 خ اسرار شمالی  درمانگاه دکتر سهرابی پزشک عمومی سهرابی رضا 144
44234455 خ اسرار شمالی - کیلینیک دکتر سهرابی - طبقه دوم پزشک عمومی سهرابی نسترن 145
45623812 بیمارستان ولی عصر پزشک عمومی سهرابی ناصر 146
45623812 بیمارستان ولی عصر پزشک عمومی سوقندی سعیده 147
45023618 بلوار امام رضا  جنب امام رضا 3 پزشک عمومی سیمائی حبیب الله 148
44447055 بهداشت کلاته سیفر پزشک عمومی شم آبادی محمد 150
44238100 بیمارستان شهیدان مبینی پزشک عمومی شم آبادی راضیه 151
44417004 توحیدشهر- خ حافظ  درمانگاه توحید پزشک عمومی شم آبادی غلامحسین 152
44228100 بیمارستان مبینی پزشک عمومی شمس آبادی الهام 153
45363308 مرکز بهداشتی درمانی روستایی عباس آباد عرب پزشک عمومی شنوائی زارع فرشته 154
44217020 بلوارچمران - نرسیده به میدان شهربانی - روبروی رستوران عادل - مطب دکتر ناوی پزشک عمومی شهابی کارگر مینا 155
44011601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی شهرآبادی مصطفی 156
45222266 مرکز بهداشت جوین پزشک عمومی شهروزیان فرشته 157
45363308 مرکز بهداشتی درمانی عباس آباد عرب پزشک عمومی شهیدی فر ایمان 158
42313433 مرکز بهداشتی درمانی رباط سرپوش پزشک عمومی شهیدی فر فریبا 159
44333355 مرکز بهداشتی درمانی روستایی مزینان پزشک عمومی شوریده یزدی نفیسه 160
44293653 مرکز بهداشتی درمانی ریوند پزشک عمومی شیخ ویسی سارا 161
44227023 خ بیهق بیهق 33 داروخانه دکتر داورزنی پزشک عمومی صاحبدل حسن 162
44445062 چهار راه فرودگاه پزشک عمومی صادقی شهره 163
44265022 پشت کارخانه برق قدیم مرکز شماره 2 پزشک عمومی صادقی سبزواری سمانه 164
46273400 روستای طبس پزشک عمومی صانعی زهراالسادات 165
44651300 - 44444319 م 30هزار متری  کیلینیک  امام رضا - بیمارستان واسعی پزشک عمومی صباغ حمیدرضا 166
45244184 حکم آباد - دورمیدان اصلی - ولیعصر 20 پزشک عمومی صباغ زاده علی 167
44651300 بیمارستان واسعی پزشک عمومی صدر محمدحیدر 168
45263327 مرکز بهداشتی روستایی رازی پزشک عمومی صفا فریبا 169
44244193 خ اسرار شمالی اسرار 5 پلاک 47 پزشک عمومی صفی آبادی امیررضا 170
44443654 م فلسطین - طبقه فوقانی فروشگاه موتابی پزشک عمومی صنعتی نفیسه 171
45220404 بیمارستان قمر بنی هاشم پزشک عمومی طالبی کیاسری فاطمه 172
45623812 بیمارستان ولی عصر جغتای پزشک عمومی طالبیان سحر 173
44262100 م دروازه عراق  خ بیهق 8 پلاک 388 پزشک عمومی طاهری علی 174
44011601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی عابدی مقدم مهشید 175
45623812 بیمارستان ولیعصر جغتای پزشک عمومی عاملی آذین 176
44645620 میدان فهمیده مرکز بهداشت پزشک عمومی عبدالله زاده حسن 177
45623812 جغتای بیمارستان ولی عصر پزشک عمومی عبداله نژاد نصیری یگانه 178
44448880 بلوار شهید خوشبین روبه روی شهید خوشبین 9  پلاک80 پزشک عمومی عسکری حمید رضا 179
45220404 نقاب بیمارستان قمربنی هاشم پزشک عمومی عظیمی پور مهناز 180
44263300 سبزوار بیهق  نبش بیهق 27 پزشک عمومی عظیمی نژاد حسن 181
45363308 مرکز بهداشتی درمانی عباس آباد عرب پزشک عمومی علوی هوشمند آتنا 182
44263372 خ عطاملک جنوبی بالای بیمه ایران پزشک عمومی علی محمدی حمید 183
45243743 مرکز بهداشتی درمانی روستائی حکم آباد پزشک عمومی علی نژاد رامین 184
44240729 خ مدرس  چهار راه اعدام ساختمان اوج پزشک عمومی غفاری راد فاطمه 185
44224000 خ بیهق 16 پزشک عمومی فاضل هاشمی سید عباس 186
44237771 خ 24متری انقلاب - درمانگاه شفا پزشک عمومی فرزان پور فاطمه 187
44237771 خ 24 متری انقلاب روبه روی  خ نیستان پزشک عمومی فروزان رضا 188
44233298- 44233388 خ اسد آبادی مطب دکتر فروغی پزشک عمومی فروغی سبزوار علینقی 189
44647990 م دانشگاه مرکز شماره 3 پزشک عمومی فصیح فر ملیحه 190
44923752 میدان معلم  نبش میدان پزشک عمومی فصیحی منصور 191
44441993 خ اسرار جنوبی پایین تر از م هدایت پزشک عمومی فکور طزرقی نرجس 192
46224645 سلطان آباد مطب شخصی پزشک عمومی فیض آبادی مهدی 193
45222392 خ امام رضا جنب داروخانه دکتر اختراعی پزشک عمومی قاسمی رضا 194
44323448 مرکز بهداشتی درمانی روستایی صدخرو پزشک عمومی قزی اعظم 195
46233411 مرکز بهداشتی درمانی روستایی رباط جز پزشک عمومی قلی پور گودرزی فاطره 196
44237771 خ 24متری انقلاب - درمانگاه شفا پزشک عمومی قهستانی رودی حسین احمد 197
45220404 نقاب بیمارستان قمربنی هاشم پزشک عمومی گلعلی پور الهه 198
44456855 چهار راه فرودگاه نرسیده به خوشبین 9 پزشک عمومی لوحی امیر هوشنگ 199
46223746 سلطان آباد مرکز بهداشتی درمانی پزشک عمومی مالک زاده نغمه 200
44240200 بیهق16 پزشک عمومی محمدی فر ناصر 201
44333355 مرکز مزینان پزشک عمومی محمدی ملاسرانی فاطمه 202
44410150 خ رضوی نبش آشپزخانه افضل پزشک عمومی مدرسی رضا 203
45222266 نقاب مرکز بهداشتی درمانی پزشک عمومی مزینی پریسا 204
48223393 مرکز  بن قن پزشک عمومی مشتاقی مونس 205
45222266 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی نقاب پزشک عمومی مشهدبان امیرحسین 206
46233411 مرکز بهداشتی درمانی روستایی رباط جز پزشک عمومی مظاهری محدثه 207
46221223 سلطان آباد  دیوانگاه پزشک عمومی مظاهریان مهدیه 208
44641655 سازمان انتقال خون پزشک عمومی معتمدی کیا الهام 209
44227813 خیابان اسدآبادی - درمانگاه باغانی پزشک عمومی معتمدی کیا پروین 210
44231844 میدان حاج ملاهادی - درمانگاه فرهنگیان پزشک عمومی معروفی پریسا 211
45221079 م امام حسین  ساختمان پزشکان سینا جنب داروخانه دکتر سنگ سفیدی پزشک عمومی ملایجردی اسماعیل 212
44323448 صدخرو - مرکز خدمات جامع سلامت پزشک عمومی ملوندی مهدیه 213
45220422 درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیاء پزشک عمومی ملک زادگان علی 214
45222266 مرکز داورزن پزشک عمومی ملک مطیعی نفیسه 215
45263327 مرکز بهداشتی درمانی روستایی رازی پزشک عمومی ملکی فرد شراره 216
45622766 جغتای شبکه بهداشت و درمان پزشک عمومی منصوری آرزو 217
44651300 بیمارستان واسعی پزشک عمومی مهتدی محسن 218
45623812 بیمارستان ولی عصر جغتای پزشک عمومی مهدوی مرضیه 219
45622916 خ مطهری جنب خیریه احسان المومنین پزشک عمومی مهران پور سعید 220
44333355 مرکز بهداشتی درمانی روستای مزینان پزشک عمومی مهربخش ملیحه 221
44651120 بیمارستان واسعی پزشک عمومی مهرخواه حسین 222
43733300 روستای شامکان پزشک عمومی مهردوست مهرناز 223
44237771 24متری انقلاب - درمانگاه شفا پزشک عمومی مومن مینا 224
440111601 بیمارستان حشمتیه پزشک عمومی میر مهران 225
46233411 مرکز درمانی رباط جز پزشک عمومی میرزائیان خمسه مروارید 226
45363308 مرکز بهداشتی درمانی عباس اباد عرب پزشک عمومی نادری علاف سیمین 227
44446764 سی زار متری -درمانگاه سلامت پزشک عمومی نامنی نبی اله 228
44217020 40 متری اول نرسیده به میدان شهربانی جنب داروخانه دکتر فاضل پزشک عمومی ناوی ثانی رضا 229
45222070 نقاب حاشیه میدان  امام حسین پزشک عمومی ناوی دوست مسعود 230
44226852 اسدآبادی 18 پزشک عمومی نجاتی پور شهربانو 231
45623814 بیمارستان ولی عصر جغتای پزشک عمومی نجاتی راد آنیتا 232
44011601 بیمارستان حشمتیه - درمانگاه امام حسین پزشک عمومی نهضت احمد حسین 233
44645620 مرکز بهداشت سبزوار پزشک عمومی نوده فاطمه 234
44446764 درمانگاه سلامت پزشک عمومی نورافشار زهرا نوا 235
45263327 مرکز بهداشتی درمانی قزلقارشی پزشک عمومی نوروز مرتضی 236
46221223 مرکز بهداشتی روستای دیوانگاه پزشک عمومی نیک پژوه نیکتا 237
44231844 م حکیم  درمانگاه فرهنگیان پزشک عمومی نیک عمل لاریجانی سوسن 238
48223030 روداب مرکز بهداشتی درمانی پزشک عمومی نیکراد عادله 239
44231844 م حکیم درمانگاه فرهنگیان پزشک عمومی نیکراد راحله 240
45623812 بیمارستان ولی عصر پزشک عمومی هاشمی فرد پرنیان سادات 241
45622766 مرکز شهری - روستایی جغتای پزشک عمومی وجدی مریم 242
43723260 ششتمد مرکز بهداشتی درمانی پزشک عمومی وجودی فاطمه 243
44222600 خ فرمانداری ساختمان پزشکان امین پزشک عمومی وکیلی مهدی 244
45933355 مرکز مزینان پزشک عمومی وکیلی زارچ محمدجواد 245
44651300 اورژانس بیمارستان واسعی پزشک عمومی وکیلی زارچ بمانعلی 246
44220826 خ بیهق 16 پزشک عمومی کبیری حسین 247
45723636 درمانگاه ریواده پزشک عمومی کرابی حسین 248
44442336 بین میدان فلسطین و میدان رسالت  روبه روی داروخانه پزشک عمومی کرابی علی 249
44238014 بیمارستان حشمتیه  اورژانس پزشک عمومی کریمی منیره 250
44217234 م شریعتی ابتدای بلوار شهید چمران پزشک عمومی کریمی ثانی سعیدرضا 251
44229100 خ بیهق جنب کوچه کلاه فرنگی داخل پاساژ پزشک عمومی کریمی ثانی وحیدرضا 252
44446764 م شهید بهشتی درمانگاه سلامت پزشک عمومی کوشکی مهدی 253
44446030 ضلع جنوبی سی هزار متری جنب داروخانه دکتر قاسمی پزشک عمومی کوشکی امیرحسین 254
48223030 مرکز بهداشتی درمانی روستایی روداب پزشک عمومی کوشکی داود 255
44237175 اسرارشمالی طبقه دوم درمانگاه دکتر سهرابی پزشک عمومی کیوانلو شهرستانکی مهدی 256
45623812 بیمارستان ولیعصر جغتای پزشک عمومی یزدانی پور پروشا 257
44236029 بین کاشفی 1و3 - برج زرین - طبقه 4 متخصص دندانپزشکی (اورتودونسی )   ایرانی سماخون سحر 258
44228730 خ 17 شهریور-پلاک 24 متخصص دندانپزشکی (اورتودونسی )   باروتی سارا 259
44242651 خ کاشفی نبش ابن یمین ساختمان پارس رویال متخصص دندانپزشکی( ببماری های لثه ) باغانی زهرا 260
44230567 خ 24 متری انقلاب – ساختمان شفا –طبقه 3 متخصص دندانپزشکی کودکان  جهانتیغ ملیحه 261
44224106 خ بسیج ساختمان حکیم طبقه 2 متخصص دندانپزشکی   پروتز سبزواری سعید 262
44220863 24 متری انقلاب - ساختمان شفا متخصص دندانپزشکی( ببماری های لثه ) سمیع زاده سارا 263
44243464 کلینیک ویژه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی متخصص دندانپزشکی  ( اندودانتیکس ) شاهسوند نازنین 264
44238198 خ کاشفی 12 - ساختمان سپید متخصص دندانپزشکی  ( ترمیمی  ) شوریده یزدی سمیه 265
44235892 چهارراه بیمارستان مبینی ابتدای خیابان صائب - ساختمان پزشکان رازی طبقه 2 متخصص دندانپزشکی  (کودکان ) شکیب عاطفه 266
44269182 خ کاشفی نبش ابن یمین ساختمان پارس رویال متخصص دندانپزشکی  ( ترمیمی  ) عصارزاده حسین 267
44221000 خ کاشفی شمالی - بالاتر از چهارراه دادگستری - تقاطع ابن یمین - ساختمان پارس رویال - طبقه سوم واحد 7 متخصص دندانپزشکی  ( اندودانتیکس ) فرهبد جواد 268
44230567 خ 24 متری انقلاب ساختمان شفا طبقه 3 متخصص دندانپزشکی (اورتودونسی )   محولاتی شمس آبادی رضا 269
  خ اسرار شمالی - اسرار 5 - ساختمان پزشکان پارسیان متخصص دندانپزشکی ( رادیولوژی )   محیطی یونس 270
44237375 کاشفی شمالی - بین کاشفی 1 و چهارراه ابن یمین مجتمع زرین برج - طبقه 4 متخصص دندانپزشکی  (جراخ قک و صورت ) میری رضا 271
44221944 خ کاشفی - ساختمان ابن سینا ط3 متخصص دندانپزشکی  ( ترمیمی  ) کاویان محبت 272
44230566 24 متری انقلاب - ساختمان شفا واحد 6 متخصص دندانپزشکی  ( ترمیمی  ) کرابی ملیحه 273
44651300 بیمارستان واسعی تغذیه داودی مهدیه 275
44238100 بیمارستان شهید مبینی داخلی268 تغذیه درودی صدیقه 276
44239002 خ بیهق - درمانگاه خاتم الانبیا تغذیه زرقانی سمانه 278
44645620 خیابان طالقانی - طالقانی 26 - مرکز بهداشت تغذیه شریعتمدارتهرانی نیکتا 279
44651300 بیمارستان واسعی تغذیه صالحی غلامحسین 280
44220868 کلینیک تخصصی دانشگاه روبه روی باغ ملی تغذیه فیروزی بهناز 282
44237771 24متری انقلاب - درمانگاه شفا تغذیه لطفی سعیده 283
44011096 دانشگاه علوم پزشکی تغذیه کوشکی اکرم 284
44222911 خ اسد آبادی روبه روی حشمتیه دارو ساز آریاپور الهام 285
44238143 م فرمانداری - مجتمع پزشکان امین دارو ساز ابراهیمی حسن 286
45264104 روستای رازی  شهرستان جوین دارو ساز ارجمند فاطمه 287
44226959 خ 24 متری انقلاب جنب درمانگاه شفا دارو ساز اسحاقیان علی 288
44924032 داورزن- خیابان معلم دارو ساز اسحاقیان حامد 289
44223740 خ طالقانی -م باغ ملی - داروخانه دکتر الداغی دارو ساز الداغی محسن 290
44233643 داروخانه دکتر قندی دارو ساز الهیاری ناهید 291
45622766 شبکه بهداشت و درمان جغتای دارو ساز امامی فرهاد 292
44446030 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - معاون آموزشی دارو ساز امین بهاره 293
44645620 ستاد مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دارو ساز بابائی کیانا 294
45244042 حکم آباد جنب بانک صادرات دارو ساز باقری نیا کوشکی مصطفی 295
44651300 بیمارستان واسعی دارو ساز بداغ آبادی اکرم 296
44448457 م 30هزارمتری - درمانگاه امام رضا (ع ) دارو ساز بداغ آبادی اعظم 297
44651300 داروخانه سرپائی بیمارستان واسعی دارو ساز پاک فطرت الهه 298
44651300 بیمارستان واسعی دارو ساز تاج فرد فائزه 299
44229324 خ کاشفی  روبه روی کاشفی 13 دارو ساز تبرایی میثم 300
44664568 چهارراه دانشگاه - داروخانه دکتر نمدچیان دارو ساز جعفری نجمه 302
44222692 خ کاشفی - اول خیابان صائب - ساختمان پزشکان رازی دارو ساز جعفری قاسم 303
44640115 داروخانه واقع در بیمارستان امداد دارو ساز جلیلی راستی حمیده 304
44233643 خیابان اسدآبادی - جنب بیمارستان حشمتیه - داروخانه دکتر قندی دارو ساز جنت آبادی نفیسه 305
44651300 خداروخانه بیمارستان واسعی دارو ساز جوادی معصومه 306
44240472 خ بیهق غربی  جنب کوچه کلاه فرنگی دارو ساز حاجی زاده محمدعلی 307
44011096 معاونت درمان - اداره نظارت بر امور دارو و غذا دارو ساز حافظیان تکتم 308
44244038 خ کاشفی  روبروی خ 22 بهمن - طبقه همکف ساختمان سبز دارو ساز خالصی بتول 309
45023643 سلطان آباد خ امام رضا -بین امام رضا 9 و 11 دارو ساز خسروجردی نسرین 310
44225880 خ بیهق -جنب کوچه نه بام - داروخانه دکتر داورزنی دارو ساز داورزنی علیرضا 311
44221141 درمانگاه تامین اجتماعی دارو ساز دلبری هادی 312
44242300 م حاج ملاهادی - جنب درمانگاه فرهنگیان - داروخانه دکتر ده نبی دارو ساز ده نبی ابوالقاسم 313
44448383 بین میدان رسالت و میدان طبرسی 1 دارو ساز دولت آبادی سعید 314
44221285 خ بیهق- مقابل بانک رفاه - داروخانه دکتر دولت آبادی دارو ساز دولت آبادی محمد 315
44011034 دانشگاه علوم پزشکی  معاونت غذا و دارو دارو ساز دولت آبادی ماندانا 316
44670086 بلوار سپاه جنب درمانگاه سپاه دارو ساز دولت آبادی مریم 317
44417375 توحید شهر - خ حافظ جنب مسجد جامع داروخانه دکتر ذبیحی دارو ساز ذبیحی راضیه 318
45623812 مرکز بهداشت بیمارستان ولیعصر جغتای دارو ساز رفیعی پور فائزه 319
44664568 چهارراه دانشگاه - داروخانه دکتر نمدچیان دارو ساز زرقی مجید 321
44235958 خیابان کاشفی - نبش کاشفی 11 دارو ساز زمردیان جواد 322
44235543 داروخانه شبانه روزی رازی دارو ساز سعیدی پویا آرام 323
45222831 خ امام رضا داروخانه دکتر سنگ سفیدی دارو ساز سنگ سفیدی علی 324
44223580 نبش چهارراه مدرس دارو ساز سویزی بهزاد 325
44011096 معاونت غذا و دارو دارو ساز سیدی سجاد 326
44224745 خ طالقانی - داروخانه دکتر وثوقی دارو ساز شرافتی حمید 327
44661711 میدان لاله - داروخانه دکتر مهرپویا دارو ساز شیرین بک عاطفه 328
44222911 خ اسدآبادی  داروخانه دکتر آریا پور دارو ساز صادقی فریده 329
45023643 سلطان آباد خ امام رضا -بین امام رضا 9 و 11 دارو ساز صفرنژاد مرتضی 330
44448457 میدان بهشتی - داروخانه دکتر بداغ ابادی دارو ساز صنمی جوین معصومه 331
44227871 دی کلینیک آریا- خ اسدآبادی دارو ساز ضیائی اکبر 332
45623644 میدان فرمانداری ابتدای بلوار آزادگان دارو ساز عباسیان اله محمد 334
44228266 خ اسرار شمالی 5  مجتمع پارسیان دارو ساز عربشاهی امین 335
44011096 ستاد غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دارو ساز علی آبادی زهرا 336
44223002 خ کاشفی 15 دارو ساز غلامی امید 337
44216500 خ شهید چمران  - نرسیده به میدان شریعتی - داروخانه دکتر فاضل دارو ساز فاضل محمود 338
44230897 خ بیهق - داروخانه شبانه روزی دکتر قاسم اف دارو ساز قاسم اف فائزه 339
44456883 ضلع جنوبی م سی هزارمتری  جنب درمانگاه سلامت دارو ساز قاسمی رضا 340
44237699 داروخانه شهید باغانی دارو ساز قربانی حصاری مهدیه 341
44233643 خ اسدآبادی - جنب بیمه ایران - داروخانه دکتر قندی دارو ساز قندی سعیده 342
44640115 داروخانه دکتر جلیلی دارو ساز قورچیان راضیه 343
44234144 خ کاشفی روبه روی پاساژ ارم دارو ساز لطفی مالدار فاطمه 345
44245500 داروخانه ولی عصر دارو ساز محمدپور مهتاب 346
44651300 داروخانه بیمارستان واسعی دارو ساز محمدی امیر 347
44235543 خ اسرارشمالی جنب درمانگاه سهرابی  داروخانه شبانه روزی رازی دارو ساز مقصودلو غلامرضا 348
44262155 م دروازه عراق دارو ساز مقصودلو مجیدرضا 349
44226733 دانشکده پزشکی - داروخانه شبانه روزی رازی دارو ساز مهدیان داوود 350
44661711 م لاله ساختمان پزشکان لاله دارو ساز مهرپویا مریم 351
44445959 بلوار شهید خوشبین  نرسیده به چهار راه فرودگاه دارو ساز نجاتی پور خدیجه 353
44664568 چهار راه دانشگاه نبش دانشگاه 19 دارو ساز نمدچیان ملیکا 354
44650085 میدان شهید فهمیده - داروخان دکتر نیک جو دارو ساز نیک جو مسعود 355
  ستاد غذا و دارو دارو ساز هاشمی شیرین 356
44444634 م فلسطین دارو ساز واعظ نیا الهام 357
44224745 خ طالقانی روبه روی ایستگاه شهرک توحید دارو ساز وثوقی راحیل 358
44222911 روبروی بیمارستان حشمتیه داروخانه دکتر آریاپور دارو ساز وکیلی زارچ پروین 359
44221103 داروخانه تامین اجتماعی  خ صائب دارو ساز کاظمی مرجان 360
45220404 داروخانه بیمارستان قمر بنی هاشم دارو ساز کاظمی فرزاد 361
45222882 بیمارستان قمر بنی هاشم دارو ساز کامرانی سید محمد ابراهیم 362
44723858 چهارراه اصلی - خ بیهقی - قواره دوم جنوبی دارو ساز کاویان زهرا 363
44238100 داروخانه بیمارستان شهیدان مبینی دارو ساز کریمی ترشیزی شکیبا 364
44448457 سی هزار متری- داروخانه دکتر بداغ آبادی دارو ساز کیامهر علی 365
45220404 بیمارستان قمر بنی هاشم دارو ساز کیوانلو شهرستانکی آسیه 366
44238608 خ کاشفی شمالی - داروخانه دکتر یزدان خواه دارو ساز یزدان خواه کناری جعفر 367
44242300 داروخانه دکتر ده نبی دارو ساز یوسفی فاطمه 368
45621951 بلوار ازادگان بین ازادگان 1و3 جنب بیمه ایران - روبروی اتش نشانی دندانپزشک عمومی احسانی راد علی 369
44221854 خ کاشفی - روبروی خ 22 بهمن ساختمان ابن سینا دندانپزشک عمومی اسحاقیان ستاره 370
44269500 خ بیهق مابین بیهق 16 و داروخانه شبانه روزی دندانپزشک عمومی امیدی سیده هانیه 371
44221422 خ اسدآبادی - کوچه اورِژانس - ساختمان پزشکان دندانپزشک عمومی اکبری زاده عباس 372
44222775 خ بیهق - روبروی قائم - طبقه اول شرقی مدرسه اهل بیت دندانپزشک عمومی بازقندی ابراهیم 373
44242651 خ کاشفی نبش ابن یمین ساختمان بانک پاسارگاد دندانپزشک عمومی باغانی مریم 374
44231573 درمانگاه شهید باغانی دندانپزشک عمومی باقری سبزوار ثابته 375
44269500 خ بیهق - بیهق 16 - مجتمع تجادی بدیع دندانپزشک عمومی بخشنده فر مجتبی 376
44417004 شهرک نوحید - درمانگاه توحید دندانپزشک عمومی برغمدی اکبر 377
44232776 خ بیهق 24 دندانپزشک عمومی برهانی رضا 378
  کاشفی 13 ساختمان نیکان طبقه سوم دندانپزشک عمومی بیات پروین 379
44221141 خیابان کاشفی - تامین اجتماعی دندانپزشک عمومی بیهقی محمدرضا 380
44247080 خ کاشفی - بین کاشفی 13 و 15 دندانپزشک عمومی بیهقی سارا 381
44221802 م حکیم - ساختمان پزشکان پاستور طبقه دوم دندانپزشک عمومی پارسائی علی 382
44653544 خ پاسداران-درمانگاه امام حسین دندانپزشک عمومی پاک سرشت مهدیه 383
46223746 مرکز بهداشتی درمانی روستایی سلطان اباد دندانپزشک عمومی پیله ور سارا 384
44457050 سی هزارمتری - اول بلوار سربداران دندانپزشک عمومی جلمبادانی اسماعیل 385
46223746 شبکه بهداشت و درمان خوشاب دندانپزشک عمومی جمالی مریم 386
44239002 خ بیهق 18 درمانگاه خاتم الانبیا دندانپزشک عمومی جنت آبادی احسان 387
44239002 خ بیهق - بیهق 18 - درمانگاه خیریه خاتم الانبیا دندانپزشک عمومی حاجی ولی مونا 388
45243743 مرکز بهداشتی درمانی روستایی حکم آباد دندانپزشک عمومی حبیبی آویده 389
44220209 خ بسیج مستضعفین - ساختمان حکیم - ط1 دندانپزشک عمومی حسینی حوریه 390
44231573 خیابان اسدآبادی - درمانگاه باغانی دندانپزشک عمومی حسینی سیده زهرا 391
44230565 خ 24متری انقلاب ساختمان شفا دندانپزشک عمومی حسینی هوشیار مریم 392
46253671 مرکز بهداشتی درمانی روستایی نوده انقلاب دندانپزشک عمومی حمیدیان فائزه 393
44263542 میدان دروازه عراق - جنب بانک ملی دندانپزشک عمومی خسروجردی نفیسه 394
44235330 خ کاشفی - مجتمع پزشکان رازی دندانپزشک عمومی دستورانی عباسعلی 395
44224718 خ بیهق  ابتدای خ حکیم  بالای مدرسه علمیه دندانپزشک عمومی دولت آبادی شکوه 396
44231044 روبروی بیمارستان حشمتیه ساختمان پزشکان صفاری دندانپزشک عمومی رئیسی زنور بابک 397
44233251 خ فرمانداری - ساختمان امین دندانپزشک عمومی رامتین مهشید 398
45623458 دور فلکه فرمانداری دندانپزشک عمومی راه چمنی محمود 399
45243743 مرکز حکم آباد دندانپزشک عمومی رستگارراد ریحانه 400
44231573 درمانگاه شهید باغانی دندانپزشک عمومی رستمی محجوبه 401
44238599 خ کاشفی - کاشفی 13 مجتمع پزشکان نیکان دندانپزشک عمومی ژیان بتول 403
44239002 خ بیهق - بیهق 18 - درمانگاه خاتم الانبیا دندانپزشک عمومی ساجدی کیا سارا 404
44224106 خ بسیج -ساختمان حکیم شماره4 دندانپزشک عمومی سبزواری محمد 405
45622766 جغتای شبکه بهداشت و درمان دندانپزشک عمومی ستایش یاسین 406
43723260 ششتمد مرکز بهداشتی درمانی دندانپزشک عمومی شمشیری جعفرآباد سهیلا 407
44641100 خ مطهری 16 دندانپزشک عمومی شهرستانی محمد 408
44221268 خ کاشفی  خ صائب پلاک 10 دندانپزشک عمومی شهرستانی مرضیه 409
44924402 شبکه بهداشت و درمان داورزن دندانپزشک عمومی صادقی سبزواری زهرا 410
44228941 خ بیهق - بیهق 18 دندانپزشک عمومی صالحی ترابی مهدی 411
44220019 خ کاشفی - روبروی کاشفی 12 دندانپزشک عمومی صفائی بخش حمید 412
44227701 خ اسدابادی - اسدابادی 23 دندانپزشک عمومی صمدی امیرحسین 413
44242332 خ کاشفی - نرسیده به م نجارآباد - ساختمان کاملیا دندانپزشک عمومی صمیم پور سمانه 414
44227158 خ بیهق -نبش بیهق 37  روبروی قائم طبقه فوقانی مدرسه علمیه دندانپزشک عمومی ضیائی سید حسین 415
44238299 خ کاشفی 19 پلاک 17 دندانپزشک عمومی ضیائی سیداحمد 416
44239002 خ بیهق - درمانگاه خاتم الانبیا دندانپزشک عمومی طاهری نصرالله 417
44231573 درمانگاه شهید باغانی دندانپزشک عمومی عابدی رضا 418
43743433 مرکز بهداشتی درمانی روستایی کیذور دندانپزشک عمومی عبداله زاده زهرا 419
44230360 خ اسدآبادی 25- کوچه آب قصبه دندانپزشک عمومی عرب احمدرضا 420
44323448 مرکز بهداشتی درمانی روستایی صدخرو دندانپزشک عمومی عمادی خلیل آباد ایمان 422
44231573 درمانگاه باغانی دندانپزشک عمومی غضنفری فاطمه سادات 423
44233090 خ کاشفی  پایین تر از کاشفی 13 دندانپزشک عمومی فاتحی مقدم علی 424
44231573 خ اسد آبادی - روبروی بیمارستان حشمتیه - درمانگاه شهید باغانی دندانپزشک عمومی فاضل شایگان 425
44228924 خیابان بیهق- خیابان بسیج- مدرسه علمیه- طبقه دوم دندانپزشک عمومی فتاحی طبسی مهدی 426
44236537 خ کاشفی  بالاتر از بیمارستان مبینی دندانپزشک عمومی فرزام الهام 427
44233880 خ کاشفی  بین کاشفی 9 و 11 طبقه فوقانی همراه سعید دندانپزشک عمومی فرهادیان معصومه 428
44242433 خ کاشفی 15 مجتمع پزشکی قائم ط1 دندانپزشک عمومی فروغی سبزوار مهدا 429
45220899 بلوار امام رضا روبه روی داروخانه دکتر کاظمی دندانپزشک عمومی فشانجردی رجبعلی 430
44235186 خ اسرار شمالی- روبروی اسرار 5 دندانپزشک عمومی فقیه سید مهدی 431
44228447 خ 24 متری انقلاب  ساختمان پزشکان شفا  - طبقه اول دندانپزشک عمومی فلاحی رضا 432
44226590 کاشفی شمالی ساختمان پزشکان دندانپزشک عمومی قانعی نادر 433
44237515 خ اسرار شمالی مجتمع پارسیان  طبقه دوم دندانپزشک عمومی قدرتی حسین 434
44240356 خ کاشفی 15 دندانپزشک عمومی قلعه نویی تیمور 435
44231573 خ اسدآبادی - درمانگاه شهید باغانی دندانپزشک عمومی گلرخیان ثانی گلناز 437
5628314-260 میدان اصلی - جنب بنیاد مسکن دندانپزشک عمومی محبوبی سارا 438
44323448 مرکز بهداشتی درمانی روستایی صدخرو دندانپزشک عمومی مطهری نیا سمانه 439
45743020 مرکز جامع سلامت محمداباد دندانپزشک عمومی معدن کن دانیال 440
44267176 خ کاشفی - کاشفی 13- ساختمان فرزین - طبقه اول دندانپزشک عمومی معروفی بهروز 441
44267175 خ کاشفی - کاشفی 13 - ساختمان فرزین طبقه اول دندانپزشک عمومی معروفی بهرام 442
44240787 چهارراه دادگستری - روبروی فروشگاه کوروش - ساختمان پارس رویال دندانپزشک عمومی معینی فر حسین 443
45523030 روداب مرکز بهداشتی درمانی دندانپزشک عمومی مقدم نازنین 444
  جوین شبکه بهداشت و درمان دندانپزشک عمومی ملایجردی سلمان 445
44221310 خ کاشفی 19 مجتمع کاشفی دندانپزشک عمومی ممتحنی علی 446
44232335 خ اسد آبادی 23 مجتمع بوعلی سینا دندانپزشک عمومی مهرجردیان مریم 447
44226829 خ بسیج مستضعفین - بسیج 16 پ 3 دندانپزشک عمومی مهردادیان عباسعلی 448
44223260 مرکز بهداشت روستای داورزن دندانپزشک عمومی مهرگان اعظم 449
44238132 خ بیهق - خ بسیج ساختمان حکیم دندانپزشک عمومی موید محمد 450
44224718 خ بیهق  ابتدای خ حکیم بن بست اول سمت چپ دندانپزشک عمومی نارنجی ثانی مجتبی 451
44227020 خ کاشفی شمالی - نبش کاشفی 13 دندانپزشک عمومی نبی زاده محسن 452
45723636 مرکز جامع سلامت ریواده دندانپزشک عمومی نجاتی زینب 453
44231573 درمانگاه شهید باغانی دندانپزشک عمومی نظریان محمد 454
44231573 خ اسدآبادی - درمانگاه شهید باغانی دندانپزشک عمومی نفیسی فرد ملیحه 455
44263551 میدان دروازه عراق - عطاملک 6 کیلینیک امام سجاد دندانپزشک عمومی نیرآبادی محمد 456
44229559 خ بیهق - اول خ حکیم - طبقه اول مدرسه علمیه دندانپزشک عمومی هاشمی سید جواد 457
45221079 بلوار امام رضا دندانپزشک عمومی وفائی راد سعید 458
44225155 خ کاشفی 10 دندانپزشک عمومی کیخسروی عباسعلی 459
44446070 کیلومتر 5 جاده تهران دانشکده پزشکی گروه ایمونوزی دکترای ایمونولوِژی مجددی مهرآبادی محمد شفیع 460
44011076 بیمارستان حشمتیه شنوایی سنجی بقایری مرجان 461
44225172 خ کاشفی 13 ساختمان پزشکان نیاکان ط2 شنوایی سنجی جغتایی زهرا 463
44269699 خ کاشفی ساختمان پارسیس شنوایی سنجی روانشناس الهه 464
44235220 خ کاشفی نبش خ صائب مجتمع قاسمی طبقه اول شنوایی سنجی عظیم زاده فاطمه 465
44645620 مرکز بهداشت شنوایی سنجی محمدپور ابراهیم 466
42224693 خ کاشفی جنب داروخانه دکتر خالصی  ساختمان ابن سینا زیرزمین - شنوایی سنجی نیوشا شنوایی سنجی ناوی ثانی رزیتا 467
44220867 خ اسدآبادی سلامتکده طب سنتی طب سنتی (phd) دکترای تخصصی جوان رقیه 468
44018300 نبش خیابان این یمین غربی - ساختمان پارس رویال طب سنتی (phd) دکترای تخصصی قراط فرشته 469
44231154 نرسیده به فلکه فرمانداری ساختمان پزشکان امین آزمایشگاه دکتر زرگریان علوم آزمایشگاهی زرگریان سیدمهدی 470
44241938 م باغ ملی - ساختمان پزشکان پاستور علوم آزمایشگاهی قناتی محمود 471
44451944 میدان سی هزارمتری - درمانگاه امام رضا علوم آزمایشگاهی محمدیانی محمود 472
44242650 م باغ ملی ساختمان پاستور فلوشیپ اندویورولوژی کیانیان حمیدرضا 473
44233831 خ کاشفی شمالی - روبروی بانک انصار - ساختمان پارسیس فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ضرابی لعیا 474
44237610 - 44226942 چهارراه بیمارستان مبینی - ابتدای خیابان صائب مجتمع پزشکان رازی  طبقه زیرزمینی فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی خامنه باقری آرش 475
44651300 کیلینیک ویژه- بیمارستان واسعی فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی ابراهیمی مسعود 476
  بیمارستان  امداد - مبینی - واسعی فلوشیپ بیهوشی قلب یوسفی مقدم منیژه 477
44221995 میدان حکیم - ساختمان پاستور فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی) آگاه ژیلا 478
44240673 خ صائب - ساختمان رازی - طبقه سوم فلوشیپ طب مادر و جنین افتخاری یزدی میترا 479
44334335 م فرمانداری  مجتمع پزشکان امین فلوشیپ قرنیه شیرزاده ابراهیم 480
44236758 خ کاشفی - کاشفی 13 - ساختمان پزشکان نیکان - طبقه سوم فوق تخصص  بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان لطیف نیا مریم 481
44222215 خ کاشفی جنب داروخانه دکتر زمردیان فوق تخصص  بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان مولوی مهدی 482
44237771 24 متری انقلاب - ساختمان شفا فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی طهرانی هومن 483
44234137 میدان حکیم - ساختمان پاستور فوق تخصص بیماری های روماتولوژی صفی آبادی تالی سیدحسین 484
44234079 خ کاشفی 13 - ساختمان پزشکان نیکان فوق تخصص بیماری های ریه کاظم زاده اصغر 485
44236400 - 44229555 خ کاشفی - کاشفی 10 فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان کیخسروی عقیل اله 486
44011601 بیمارستان حشمتیه فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان هاشمیان سمیه 487
44011601 بیمارستان حشمتیه فوق تخصص جراحی قلب و عروق عبدالرحمن رسول 488
44233255 خ اسرار5 مجتمع پارسیان فوق تخصص خون و سرطان بالغین پیرو شعبانی بابک 489
44233832 خ کاشفی شمالی  - روبروی بانک انصار - ساختمان پارسیس فوق تخصص ریه کودکان اسدی علیرضا 490
44011564 بیمارستان واسعی  وکیلینیک ویژه  م طالقانی فوق تخصص غدد بالغین رحیمی نجمه 491
44269338 خ کاشفی ربروی بانک انصار - ساختمان پارسیس - طبقه چهارم فوق تخصص غدد درون ریزو متابولیسم کاملیان تکتم 492
44269213 میدان حکیم سبزواری- ساختمان پزشکان پاستور فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان حسن پور کاظم 493
44243080 چهارراه بیهق - اسرار 5 - مجتمع پارسیان فوق تخصص نفرولوژی میرحسینی زهرا 494
44221675 خ اسدابادی کوچه 23/1 فوق تخصص نوزادان الداغی میترا عذرا 495
44228500 خ اسدآبادی 18  پلاک 10 فوق تخصص نوزادان صالحی پور حسن 496
44228100 بیمارستان  مبینی فوق تخصص نوزادان هاشمیان نژاد نسرین 497
45221221 بلوار امام رضا روبه روی داروخانه دکتر سنگ سفیدی کلینیک فزیو تراپی فیزیوتراپی اسمعیل زاده محمد 498
44225893 خ کاشفی  روبه روی خ 22 بهمن ساختمان پزشکان سبز فیزیوتراپی اکرمی معصومه 499
45621653 چهار راه گفت بلوار معلم فیزیوتراپی بازقندی راضیه 500
44233070 خ اسدآبادی کلینیک آریا فیزیوتراپی بلوریان حداد زهرا 501
44417004 فیزیو تراپی درمانگاه توحید  شهرک توحید خ  حافظ فیزیوتراپی بنی هاشمی سیده زهرا 502
44229727 خ اسرار شمالی اسرار5  جنب بانک دی مجتمع پارسیان فیزیوتراپی پیرایش سبزوار بهاره 503
44244620 خ اسدآبادی روبه روی بیمارستان هشمتیه ساختمان حکیم فیزیوتراپی پیله وری نادیا 504
44231844 خ اسرار شمالی - درمانگاه فرهنگیان فیزیوتراپی حسینی مزینانی سید مهدی 505
44239002 بیهق 18 درمانگاه خیریه خاتم الانبیاء فیزیوتراپی خاتمی سبزوار سیده زهرا 506
    فیزیوتراپی دستورانی عذرا 507
4464015 بیمارستان امداد فیزیوتراپی دلقندی سارا 510
44234468 خ طالقانی  ساختمان پاستور فیزیوتراپی دیواندری اکرم سادات 511
44222600 خ فرماندار مجتمع پزشکان امین فیزیوتراپی دیواندری ناهید 512
44239002 خ بیهق - بیهق 18 فیزیوتراپی دیواندری اکرم 513
44648136 میدان طالقانی - ابتدای خیابان علامه ساختمان اکسیژن فیزیوتراپی رستگاری پور اسماعیل 514
44238014 خ اسدآبادی بیمارستان حشمتیه فیزیوتراپی رشید نفیسه 515
44222700 خ ابوریحان روبه روی باشگاه تختی اداره بهزیستی سبزوار فیزیوتراپی زرقانی مریم  
44239871 اول خ طالقانی ساختمان پاستور فیزیوتراپی شاد فیزیوتراپی شاد علی 516
44660288 میدان لاله - ساختمان پزشکان لاله - کلینیک فیزیوتراپی آتیه فیزیوتراپی شریفی زهرا 517
44242671 اسدآبادی 18 فیزیو تراپی سینا فیزیوتراپی صراحی صادق 518
44230381 فلکه 3گوش - خ خرمشهر 2 فیزیوتراپی فراز مهر سمیرا 519
44668436 چهارراه استثنائی  نبش طالقانی 19/1 فیزیوتراپی فلاح سمیرا 520
44660288 م لاله ساختمان پزشکان لاله فیزیوتراپی قلعه نویی فاطمه 521
44640115 بیمارستان امداد فیزیوتراپی گلخنی عقیل 522
44234519 ضلع جنوبی م 30هزار متری  بالای داروخانه دکتر بداغ آبادی  ط دوم فیزیوتراپی گلی جواد 523
44243777 خ کاشفی ابتدای خ صائب فیزیوتراپی مشکانی مهدی 524
44222600 فیزیوتراپی ناهید ساختمان پزشکان امین فیزیوتراپی معروف وحید 525
44238570 خ اسرار شمالی درمانگاه سهرابی  فیزیوتراپی مهرگان فیزیوتراپی نامنی هادی 527
44226360 خ کاشفی جنب پاساژامیر پ 43 فیزیوتراپی نورافشار بهروز 528
44231093 خ 24 متری انقلاب اختمان شفا طبقه 3 فیزیوتراپی کرابی زهرا 529
  مدرسه پژواک خ ابن یمین ابن یمین 40 گفتار درمانی پورسعیدی زهرا 530
44623812 بیمارستان ولی عصر گفتار درمانی جغتایی علی رضا 531
44642014 امیرکبیر 36 پلاک 20/1 موسسه عرشیان بیهق گفتار درمانی دولت آبادی فاطمه 532
  جغتای نبش بلوار پاسداران- روبروی کلانتری گفتار درمانی جغتایی مهدی 535
44269764 خ کاشفی - ابتدای خیبان صائب  ساختمان پزشکان رازی طبقه سوم توانبخشی پویا گفتار درمانی خیرآبادی علی 536
44233094 چهارراه دادگستری - کاشفی شمالی - ابن یمین - نبش ابن یمین 4 مرکز پژواک گفتار درمانی راه چمنی زهرا 538
45221441 خیابان شهید بهشتی - نبش کوچه 18 - پلاک 66 گفتار درمانی شمس آبادی راضیه 539
44642014 خیابان امیرکبیر - امیرکبیر 36 - موسسه عرشیان بیهق گفتار درمانی طزری مریم 540
44233094 بالاتر از چهار راه دادگستری  خ ابن  یمین نبش ابن یمین 40 گفتار درمانی فرزین فر کاظم 542
44642014 موسسه خیریه ارشیان بیهق و مرکز کم شنوایی پژواک گفتار درمانی قاسم اف نفیسه 543
44224045- 44222530 م شهربانی ابومسلم 2  پلاک 6 گفتار درمانی گریوی علی 544
44269691 فلکه اسرار- نبش فلکه گفتار درمانی محمدی مقدم مرضیه 545
44223340 مرکز توانبخشی آفرینش گفتار درمانی کرابی مهدی 546
45222253 میدان حر موسسه مائده آسمانی جوین گفتار درمانی کلاته آقا محمدی فاطمه 547
44244066 خ اسدآبادی مجتمع پزشکان حکیم  آزمایشگاه متخصص آسیب شناسی ابراهیمی رامین 548
44231154 خ فرمانداری - آزمایشگاه دکتر زرگریان متخصص آسیب شناسی جاغوری رضا 549
44240409 خ کاشفی ساختمان پارسیس آزمایشگاه سینا متخصص آسیب شناسی سنگ سفیدی هادی 550
45623812 بیمارستان ولی عصر جغتای متخصص آسیب شناسی عبدالی الهام 551
44220866-44220309 کیلینیک ویژه دانشگاه   آزمایشگاه متخصص آسیب شناسی فتحی نوید 552
44234857 خ کاشفی اول خ صائب متخصص آسیب شناسی فرامرزی نیا غلامحسین 553
45220404 بیمارستان قمر بنی هاشم متخصص آسیب شناسی قره چاهی صهبا 554
44640115 بیمارستان امداد متخصص آسیب شناسی محمدی سیدعلی 555
45623812 بیمارستان ولی عصر متخصص آسیب شناسی هاشمی