راهنماهای بالینی

راهنمای_تشخیص_و_درمان_موارد_سرپایی_بیماری_کووید_نوزده_نهایی

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید 19 در بارداری

نسخه_یازدهم_درمان_سرپایی_و_بستری_کووید_19 _ دیماه 1400

راهنمای تشخیص و درمان موارد سرپایی و بستری کووید 19 _کمیته علمی ستاد کرونای استان خراسان رضوی

 

راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو )CCHF( راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو )CCHF( (2)

 

راهنمای تجویز دارویGefitinib

راهنمای تجویز دارویآپومورفین

دکمه بازگشت به بالا