معاونت فنی و نظارت

قانون نظام پزشکی

آیین نامه استاندارد تابلو، مهر، سرنسخه

راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی

نحوه عضویت در سازمان نظام پزشکی

اصلاحیه کتاب ارزش نسبی خدمات

اطلاعیه اعلام مفقودی، سرقت، جعل، سوء استفاده مهر نظام پزشکی

فهرست قابل درج در تبلیغات مصوب 55 جلسه شورای عالی

فهرست اعمال غیر مجاز در مطب مصوب 55 جلسه شورای عالی

راهنمای عملیاتی مالیات 1399 برای مودیان (اشخاص) حقیقی

دستورالعمل تبلیغات

تعرفه خدمات فنی سال 1401

تعرفه تبلیغات سال 1401

دکمه بازگشت به بالا